ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
№0000000000000000


м. Київ «__» __ __ року


___________________ ______ ______


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА" (далі - Оператор), в особі директора Медведенко Ірини Сергіївни, яка діє на підставі Статуту, з одної сторони, та


Особа, що приєдналась до умов цього Договору приєднання, шляхом його підписання (далі - Користувач), з іншої сторони, надалі разом іменовані - Сторони, уклали цей Договір приєднання (далі - Договір приєднання, Договір) про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА» (далі - Оператор) щодо укладення Договору на викладених у цій Оферті умовах з метою надання Оператором електронного майданчика доступу Користувачам до електронної торгової системи (надалі - ЕТС).

1.2. Під час реєстрації на електронному майданчику Оператора (далі - Електронний майданчик), який розташований в мережі Інтернет за веб-адресою https://neb.org.ua/ та або https://bid.neb.org.ua та у всіх його піддоменах (далі - Веб-сайт) Користувач заповнює реєстраційну форму та проходить ідентифікацію в порядку, визначеному Законом України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» або за допомогою електронного підпису з одноразовим ідентифікатором в порядку, визначеному ч. 4 ст. 14 Закону України «Про електронну комерцію».

1.3. Після заповнення реєстраційної форми в Особистому кабінеті Користувача автоматично формується Договір з персональними даними Користувача у формі Оферти. Фізична або юридична особа в особі уповноваженого представника, яка акцептує за допомогою підпису та печатки (за наявності) або електронного підпису з одноразовим ідентифікатором умови цієї Оферти відповідно до статей 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України, стає Користувачем Електронного майданчика (надалі Користувач).

1.4. Договір вважається укладеним з моменту одержання Оператором відповіді Користувача про прийняттям пропозиції укласти Договір, наданої за допомогою підпису та печатки (за наявності) або електронного підпису з одноразовим ідентифікатором, що є повним та безумовним акцептом даної Оферти та підтверджує факт ознайомлення Користувача з усіма умовами Оферти.

1.5. З моменту укладення Договору в електронному кабінеті Користувача автоматично формується примірник Договору з даними електронних підписів сторін: електронного підпису Оператора та електронного підпису з одноразовим ідентифікатором Користувача.

1.6. Укладений відповідно до п. 1.4 Договір має юридичну силу і є рівносильним Договору, підписаному сторонами єдиним документом в паперовому вигляді.

1.7. Укладення цього Договору надає Користувачу можливість, але не зобов'язує його приймати участь у електронних торгах (аукціонах).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Оператор НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА знаходиться у переліку осіб:

- відібраних Фондом гарантування вкладів фізичних осіб за напрямом діяльності «Організація відкритих торгів (аукціонів)»;

- відібраних Державним підприємством «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (надалі - ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ») за напрямом «Організація проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації» «Організація та проведення відкритих електронних торгів (аукціонів) з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права» та є авторизованим електронним майданчиком для проведення електронних аукціонів за іншими напрямками в електронній торговій системі ProZorro.Продажі.

2.2. Укладанням цього Договору, Користувач на підставі вільного волевиявлення приєднується до умов нормативно-правових актів, договорів та меморандумів, відповідних Регламентів ними затверджених, що регулюють продаж на електронних аукціонах в електронній торговій системі ProZorro.Продажі в редакції, чинній на момент прийняття участі у відповідному аукціоні, з усіма подальшими змінами (доповненнями), що вносяться до них, а Оператор надає Користувачу доступ до особистого кабінету Користувача Електронного майданчику з метою участі на електронних торгах в електронній торговій системі ProZorro.Продажі.

2.3. Загальні умови, склад та перелік послуг, що надаються Користувачу Оператором визначаються нормативно-правовими актами, в тому числі але не виключно тими, перелік яких визначений в п. 4.5-4.20 цього Договору приєднання, договорами та меморандумами, відповідними Регламентами ними затвердженими, та нормативно-правовими актами, що регулюють продаж на електронних аукціонах в електронній торговій системі ProZorro.Продажі відповідного напрямку в редакції, чинній на момент прийняття участі в аукціоні, з усіма подальшими змінами (доповненнями), що вносяться до них (далі – Регламенти, нормативно-правові акти).

2.4. Укладенням цього Договору Користувач підтверджує:

2.4.1 що він самостійно та в повному обсязі ознайомився з нормами чинного законодавства, Регламентів, нормативно-правових актів, що регулюють продаж на електронних аукціонах в електронній торговій системі ProZorro.Продажі, на момент прийняття участі у відповідному аукціоні, з усіма подальшими змінами до цих документів, а також документації Оператора електронного майданчика для участі в торгах (аукціонах), повністю зрозумів їх умови та погоджується з ними, вважає їх справедливими та законними.

2.4.2. що він самостійно та в повному обсязі ознайомився та приймає умови та надав запевнення щодо Положення про конфіденційність. Обробка персональних даних, розміщених на Веб-сайті Оператора.

2.4.3. Укладенням цього Договору Користувач засвідчує, що він неухильно дотримується Правил, розміщених на Веб-сайті Оператора та надає свою згоду на отримання від Оператора кореспонденції рекламного характеру, поширення якої не обмежено або заборонено чинним законодавством України.

3. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИМ МАЙДАНЧИКОМ

3.1. Будь-яка особа приймає рішення про використання Електронного майданчику в якості Користувача на власний розсуд та під свою відповідальність.

3.2. Оператор забезпечує рівний доступ усім Користувачам до інформації про відкриті торги (аукціони), включаючи надання можливості спостерігати за перебігом аукціону в інтерактивному режимі реального часу.

3.3. Користувач Електронного майданчику з метою участі у торгах повинен відповідати вимогам встановленим Регламентами та законодавством, сплатити гарантійний внесок та/або реєстраційний внесок, пройти процедуру реєстрації для участі в торгах відповідно до Регламенту, відповідних законодавчих актів та отримати відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника.

3.4. Користувач зобов’язаний надати Оператору підтвердження достовірності ідентифікаційної інформації - завірені копії документів, надання яких передбачено нормативно-правовими актами та регламентами у редакції чинній на момент підписання Договору приєднання та участі в аукціоні Користувачем. Відповідальність за недостовірність, неповноту наданих для участі у електронному аукціоні документів та інформації покладається на Користувача.

3.5. В разі, якщо Користувач має намір прийняти учать в електронному аукціоні – він повинен відповідати відповідним вимогам Регламентів та нормативно-правових актів, що регулюють продаж на електронних аукціонах в електронній торговій системі ProZorro.Продажі. Відповідальність за недостовірність, неповноту наданих для участі у електронному аукціоні документів та інформації покладається на Користувача.

3.6. Користувач зобов’язаний:

3.6.1. забезпечити збереження авторизаційних даних та таємниці свого імені (логіну) та пароля, необхідних для роботи в ЕТС через Електронний майданчик. При виникненні підозр про їх несанкціоноване використання третіми особами повідомляти про це оператора електронною поштою не пізніше однієї години з моменту виникнення таких підозр.

3.6.2. забезпечити надійний антивірусний захист автоматизованого робочого місця та унеможливити втручання в роботу системи сторонніх осіб з автоматизованого робочого місця користувача або учасника, негайно повідомляти оператора про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС, електронною поштою не пізніше однієї години з моменту виникнення таких обставин.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Загальна вартість Послуг за Договором визначається як сума вартості всіх наданих Оператором Послуг.

4.2. Валютою Договору є гривня. У випадку якщо Користувач є нерезидентом (у розумінні Податкового кодексу України) і не має на території України представництва (яке має банківський рахунок в уповноваженому українському банку) оплата послуг таким Користувачем здійснюється в євро або доларах США, які виступають валютою платежу за Договором.

4.3. Усі розрахунки Сторін за цим Договором здійснюються у безготівковій формі.

4.4. Датою належного виконання грошового зобов’язання Користувача вважається дата надходження грошових коштів на поточний банківський рахунок Оператора, зазначений на ЕТМ Оператора.

4.5. Проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів приватизації

4.5.1 Визначається: - Законом України «Про приватизацію державного та комунального майна» № 2269-VIII від 18 січня 2018 року; - Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу» № 432 від 10 травня 2018 року; - Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків та визначення адміністратора електронної торгової системи» № 433 від 10 травня 2018 року, - Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів великої приватизації» № 183 від 21 лютого 2023 року; зокрема порядок оплати та загальна вартість послуг (плата за участь, винагорода Оператора електронного майданчика) повернення/неповернення та перерахування реєстраційних/гарантійних внесків в окремих випадках, а також визначення переможця та перехід права на перемогу іншому учаснику аукціону.
4.5.1.Для прийняття участі в аукціоні з продажу об’єктів приватизації Користувач: - сплачує на рахунок Оператора реєстраційний внесок та безпосередньо зі свого рахунку гарантійний внесок, розмір яких передбачено Законом України «Про приватизацію державного та комунального майна» № 2269-VIII від 18 січня 2018 року та відповідним інформаційним повідомленням щодо конкретного об’єкту продажу, розміщеного організатором аукціону в ЕТС; - повинен відповідати відповідним вимогам передбаченим ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» № 2269-VIII від 18 січня 2018 року; - повинен обов’язково надати оригінали документів, передбачених вимогами ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» № 2269-VIII від 18 січня 2018 року. Користувач (учасник) усвідомлює та приймає на себе ризики відміни (скасування) електронного аукціону та/або його дискваліфікації у зв’язку з порушенням вимог зазначених в цьому пункті Договору приєднання.
4.5.2. Оператор електронного майданчика набуває право отримання плати за участь в електронному аукціоні відповідно до Регламентів та нормативно-правових актів в порядку і строках, передбачених ними. Плата за участь в електронному аукціоні вираховується оператором з гарантійного внеску, сплаченого переможцем електронного аукціону, в розмірі, визначеному відповідно до Регламентів та нормативно-правових актів, протягом п’яти робочих днів з дня опублікування протоколу про результати електронного аукціону. Якщо розмір плати за участь в електронному аукціоні перевищує розмір гарантійного внеску, переможець електронного аукціону зобов’язаний провести повний розрахунок шляхом здійснення доплати в межах строку для оплати ціни продажу об’єкта приватизації. Переможець електронного аукціону здійснює таку доплату шляхом внесення коштів на банківський рахунок оператора електронного майданчика, на який ним сплачено гарантійний та реєстраційний внески. Якщо гарантійний внесок сплачено у вигляді банківської гарантії, то плата за участь в електронному аукціоні сплачується переможцем електронного аукціону у розмірі, визначеному відповідно до Регламентів та нормативно-правових актів, на банківський рахунок оператора електронного майданчика, на який ним сплачено гарантійний та реєстраційний внески, протягом п’яти робочих днів з дня опублікування протоколу про результати електронного аукціону.
4.5.3.У випадку, якщо переможець аукціону не здійснив доплату повного розміру винагороди у встановлений в п. 4.5.2 строк, такий переможець сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 10 % суми заборгованості.

4.6. Проведення електронних аукціонів з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права (ЦБД2)

4.6.1. Визначається: - Регламентом роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі ЦБД 2 щодо проведення електронних аукціонів з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права (Регламент ЕТС), затвердженого наказом ДП«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» № 8 від 09 липня 2018 року, у редакції зі змінами, зокрема порядок повернення/неповернення та перерахування реєстраційних/гарантійних внесків, а також визначення переможця та перехід права на перемогу іншому учаснику аукціону в окремих випадках.
4.6.2. Для прийняття участі в аукціоні з продажу з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права Користувач: - сплачує на рахунок Оператора реєстраційний внесок та гарантійний внески, розмір яких передбачено Регламентом ЕТС у редакції зі змінами та відповідним інформаційним повідомленням щодо конкретного об’єкту продажу, розміщеного організатором аукціону в ЕТС; - повинен подати заявку та документи, що підтверджують відповідність вимогам, у разі якщо такі визначені Регламентами, нормативно-правовими актами та/або замовником.
4.6.3. Оператор електронного майданчика набуває право отримання плати за участь в електронному аукціоні (винагороди Оператора електронного майданчика) в день публікації договору купівлі-продажу/оренди (договору на підставі якого буде передане право) відповідного лоту в ЕТС відповідно до Регламенту та нормативно-правових актів в порядку і строках ним передбачених. Плата за участь (винагорода Оператора електронного майданчика), вираховується із суми гарантійного внеску, внесеного переможцем електронного аукціону, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня публікації договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане право) відповідного лоту в електронній торговій системі у розмірі, передбаченому Регламентом ЕТС у редакції зі змінами. У випадку, якщо сума плати за участь (винагороди) оператора перевищує розмір гарантійного внеску, переможець зобов'язаний провести повний розрахунок з Оператором (здійснити доплату) після формування протоколу електронного аукціону, але до моменту публікації договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане право) відповідного лоту в ЕТС.

4.7. Проведення електронних аукціонів по відчуженню та оренди майна ПАТ «Українська залізниця» шляхом проведення електронних аукціонів

4.7.1. Визначається: - Регламентом ЕТС у редакції зі змінами; - Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розпорядження майном публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» № 1054 від 22 листопада 2017 року, зокрема порядок повернення/неповернення та перерахування реєстраційних/гарантійних внесків, а також визначення переможця та перехід права на перемогу іншому учаснику аукціону в окремих випадках.
4.7.2. Для прийняття участі в аукціоні з продажу об’єктів Користувач: - сплачує на рахунок Оператора реєстраційний внесок та гарантійний внесок, розмір яких передбачено Регламентом ЕТС у редакції зі змінами та відповідним інформаційним повідомленням щодо конкретного об’єкту продажу, розміщеного організатором аукціону в ЕТС; - повинен подати заявку та документи, що підтверджують відповідність вимогам, у разі якщо такі визначені Регламентами, нормативно-правовими актами та/або замовником.
4.7.3. Оператор електронного майданчика набуває право отримання плати за участь в електронному аукціоні (винагороди Оператора електронного майданчика) в день публікації договору купівлі-продажу/оренди (договору на підставі якого буде передане право) відповідного лоту в ЕТС відповідно до Регламентів та нормативно-правових актів в порядку і строках, передбачених ними. Плата за участь (винагорода Оператора), вираховується із суми гарантійного внеску, внесеного переможцем електронного аукціону, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня публікації договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане право) відповідного лоту в електронній торговій системі у розмірі, передбаченому Регламентом ЕТС у редакції зі змінами. У випадку, якщо сума плати за участь (винагороди) оператора перевищує розмір гарантійного внеску, переможець зобов'язаний провести повний розрахунок з Оператором (здійснити доплату) після формування протоколу електронного аукціону, але до моменту публікації договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане право) відповідного лоту в ЕТС.

4.8. Проведення електронних аукціонів з продажу послуг із використання вагонів власності ПАТ «Укрзалізниця» під час здійснення перевезень вантажів

4.8.1 Визначається: - Регламентом роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі щодо проведення електронних торгів (аукціонів) щодо продажу послуг із використання вагонів власності ПАТ «Укрзалізниця» під час здійснення перевезень вантажів, затвердженим - Договором про взаємодію під час реалізації Пілотного проекту щодо продажу із застосуванням електронної торгової системи ProZorro.Продажі послуг із використання вагонів власності АТ «Укрзалізниця» під час здійснення перевезень вантажів, укладеним між АТ «Укрзалізниця» та ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» від 12 грудня 2018 року, зокрема порядок повернення/неповернення та перерахування реєстраційних/гарантійних внесків, а також визначення переможця та перехід права на перемогу іншому учаснику аукціону в окремих випадках.
4.8.2. Для прийняття участі в електронних торгах (аукціонах) користувач: - через свій особистий кабінет здійснює подання заяви про участь в електронних торгах (аукціонах). Заява про участь в електронних торгах (аукціонах) має містити закриту цінову пропозицію та подається до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідному оголошенні; - повинен подати заявку та документи, що підтверджують відповідність вимогам, у разі якщо такі визначені Регламентами, нормативно-правовими актами та/або замовником.
4.8.3. За участь в електронних торгах (аукціонах) після завершення електронного аукціону з учасників справляється плата за участь у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
4.8.4. Крім плати за участь, визначеної у протоколі електронних торгів, переможець сплачує винагороду оператора електронного майданчика, що становить 5 (п’ять) відсотків від ціни реалізації, помноженої на кількість вагонів, що міститься у лоті. Право на отримання оператором винагороди виникає після набуття електронними торгами статусу завершених/формування протоколу електронних торгів відповідно до Регламентів та нормативно-правових актів в порядку і строках, передбачених ними.
4.8.5. У випадку, якщо переможець аукціону не сплатив винагороду Оператора (плату за участь в електронному аукціоні) або не здійснив доплату повного розміру винагороди у встановлений в п. 4.8.4 строк, такий переможець сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 10 % суми заборгованості.

4.9. Проведення електронних аукціонів з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку та банків, що ліквідуються

4.9.1. Визначається: - Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4452-VI від 23 лютого 2012 року; - Положенням щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженим рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 388 від 24 березня 2016 року; - Регламентом роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку та банків, що ліквідуються в редакції зі змінами; - Регламентом роботи електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції для продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються) в редакції зі змінами (далі – Регламенти ФГВФО); - Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про окремі питання процесу продажу активів (майна) банків, що ліквідуються» та додатком до цього Рішення – «Граничні розміри винагороди організаторам відкритих торгів (аукціонів) з реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються» в редакції зі змінами, зокрема, порядок оплати та загальна вартість послуг (винагорода Оператора) по проведенню електронних аукціонів з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку та банків, порядок повернення/неповернення та перерахування реєстраційних/гарантійних внесків, а також визначення переможця та перехід права на перемогу іншому учаснику аукціону в окремих випадках.
4.9.2. Для прийняття участі в аукціоні з продажу об’єктів користувач: - сплачує гарантійний внесок на рахунок оператора або надає видану банком-гарантом безвідкличну електронну банківську гарантію, яка передбачає строк для оплати вимоги бенефіціара не більше трьох робочих днів та бенефіціаром (бенефіціарами) за якою є банк (кілька банків), майно (активи) якого (яких) виставляється для продажу на електронному аукціоні, у розмірі, визначеному відповідно до рішення Фонду щодо затвердження умов продажу активу (майна), та сплачує на рахунок оператора грошові кошти у якості забезпечення виконання зобов’язань учасника щодо оплати винагороди оператора - повинен подати заявку та документи, що підтверджують відповідність вимогам, у разі якщо такі визначені Регламентами ФГВФО, нормативно-правовими актами та/або замовником - предметом продажу на яких є права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, не може бути користувач, який є позичальником (боржником відносно банку) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення.
4.9.3. Право на винагороду в Оператора виникає після формування протоколу електронного аукціону. Винагорода Оператора вираховується з гарантійного внеску, сплаченого Користувачем, який став переможцем електронного аукціону відповідно до Регламентів ФГВФО та нормативно-правових актів в порядку і строках, передбачених відповідним із них. У випадку, якщо сума плати за участь (винагороди) оператора перевищує розмір гарантійного внеску, переможець зобов'язаний провести повний розрахунок з Оператором (здійснити доплату) після формування протоколу електронного аукціону, але до моменту публікації договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане право) відповідного лоту в ЕТС.

4.10. Проведення електронних аукціонів з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права, а також реалізація товарів, робіт, послуг Державного концерну «Укроборонпром»

Визначається: - Меморандумом щодо співпраці у побудові в Україні прозорої та ефективної системи реалізації майна, укладеного між Державним концерном «Укроборонпром» та ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ»; - Регламентом ЕТС у редакції зі змінами, зокрема порядок повернення/неповернення та перерахування реєстраційних/гарантійних внесків, а також визначення переможця та перехід права на перемогу іншому учаснику аукціону в окремих випадках.
4.10.2. Для прийняття участі в аукціоні з продажу об’єктів користувач - сплачує на рахунок Оператора реєстраційний внесок та гарантійний внесок, розмір яких передбачено відповідно Регламентом ЕТС у редакції зі змінами та відповідним інформаційним повідомленням щодо конкретного об’єкту продажу, розміщеного організатором аукціону в ЕТС; - повинен подати заявку та документи, що підтверджують відповідність вимогам, у разі якщо такі визначені Регламентом ЕТС, нормативно-правовими актами та/або замовником.
4.10.3. Оператор електронного майданчика набуває право отримання плати за участь в електронному аукціоні (винагороди Оператора електронного майданчика) в день публікації договору купівлі-продажу/оренди (договору на підставі якого буде передане право) відповідного лоту в ЕТС відповідно до Регламентів та нормативно-правових актів в порядку і строках, передбачених ними.

4.11. Проведення електронних аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами

4.11.1. Визначається: - Постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів» від 17 жовтня 2018 року № 848 в редакції постанови Кабінету Міністрів України № 960 від 23 жовтня 2019 року, зокрема порядок повернення/неповернення та перерахування гарантійних внесків, а також визначення переможця та перехід права на перемогу іншому учаснику аукціону в окремих випадках.
4.11.2. Для прийняття участі в аукціоні з продажу об’єктів Користувач: - сплачує на рахунок Оператора гарантійний внесок, розмір якого передбачено Постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів» від 17 жовтня 2018 року № 848 в редакції постанови Кабінету Міністрів України № 960 від 23 жовтня 2019 року та відповідним інформаційним повідомленням щодо конкретного об’єкту продажу, розміщеного організатором аукціону в ЕТС; - повинен подати заявку та документи, що підтверджують відповідність вимогам, у разі якщо такі визначені Регламентами, нормативно-правовими актами та/або замовником.
4.11.3. Оператор електронного майданчика набуває право отримання винагороди за участь в електронному аукціоні у день опублікування Держгеонадрами протоколу аукціону в системі електронних торгів відповідно до Регламентів та нормативно-правових актів в порядку і строках, передбачених ними. Винагорода оператору, через якого переможець аукціону набув право на участь у аукціоні, сплачується таким переможцем аукціону до моменту укладення між Держгеонадрами та переможцем аукціону договору купівлі-продажу дозволу або купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною. Розмір винагороди оператору, через якого переможець аукціону набув право на участь в аукціоні, визначається Постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів» № 848 від 17 жовтня 2018 року

4.12. Проведення електронних аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)

4.12.1. Визначається: - Кодексом України з процедур банкрутства № 2597-VIII від 18 жовтня 2018; - Постановою Кабінету Міністрів України «Питання функціонування електронної торгової системи з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)» № 865 від 2 жовтня 2019 року; - Регламентом роботи електронної торгової системи ProZorro.Продажі щодо організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство затвердженого наказом ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» № 39 від 18 жовтня 2019 року, зокрема порядок повернення/неповернення та перерахування гарантійних внесків, а також визначення переможця.
4.12.2. Для прийняття участі в аукціоні з продажу об’єктів Користувач: - сплачує на рахунок Оператора гарантійний внесок, розмір якого передбачено Постановою Кабінету Міністрів України «Питання функціонування електронної торгової системи з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)» № 865 від 2 жовтня 2019 року та відповідним інформаційним повідомленням щодо конкретного об’єкту продажу, розміщеного організатором аукціону в ЕТС; - повинен подати заявку та документи, що підтверджують відповідність вимогам, у разі якщо такі визначені Регламентами, нормативно-правовими актами та/або замовником.
4.12.3. Право на винагороду в Оператора виникає в день формування протоколу електронного аукціону. Винагорода Оператора вираховується з гарантійного внеску, сплаченого Користувачем в порядку і строках відповідно до Регламентів та нормативно-правових актів в порядку і строках, передбачених ними. Якщо суми гарантійного внеску, сплаченого переможцем аукціону на рахунок оператора, недостатньо для сплати винагороди оператора, переможець аукціону протягом трьох робочих днів з дня закінчення аукціону додатково сплачує оператору суму коштів, якої не вистачає для сплати винагороди оператору в повному обсязі, на рахунок, зазначений в протоколі про проведення аукціону.

4.13. Проведення електронних аукціонів щодо відчуження майна, набутого у власність Національним банком України у рахунок погашення боргу за кредитами

4.13.1. Визначається: - Регламентом роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення електронних торгів з відчуження майна, набутого у власність Національним банком України у рахунок погашення боргу за кредитами, зокрема порядок повернення/неповернення та перерахування реєстраційних/гарантійних внесків, а також визначення переможця та перехід права на перемогу іншому учаснику аукціону в окремих випадках.
4.13.2. Для прийняття участі в аукціоні з продажу об’єктів користувач: - сплачує на рахунок Оператора гарантійний внесок; - повинен подати заявку та документи, що підтверджують відповідність вимогам, у разі якщо такі визначені Регламентами, нормативно-правовими актами та/або замовником.
4.13.3. Право на винагороду в Оператора виникає в день формування протоколу електронного аукціону відповідно до Регламентів та нормативно-правових актів в порядку і строках, передбачених ними. Винагорода Оператора вираховується з гарантійного внеску, сплаченого Користувачем. Якщо суми гарантійного внеску, сплаченого переможцем аукціону на рахунок оператора, недостатньо для сплати винагороди оператора, переможець аукціону протягом трьох робочих днів з дня закінчення аукціону додатково сплачує оператору суму коштів, якої не вистачає для сплати винагороди оператору в повному обсязі, на рахунок, зазначений в протоколі про проведення аукціону.

4.14. Проведення земельних торгів

4.14.1 Визначається - Земельним Кодексом України № 2768-III від 25 жовтня 2001 року; - Податковим кодексом України № 2755-VI від 02 жовтня 2010 року; - Законом України «Про оренду землі» № 161-XIV від 06 жовтня 1998 року; - Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів і забезпечення зберігання та захисту даних під час їх проведення» від 21 червня 2017 року № 688, зокрема порядок повернення/неповернення та перерахування реєстраційних/гарантійних внесків, а також визначення переможця.
4.14.2. Для прийняття участі в аукціоні з продажу об’єктів Користувач: - сплачує реєстраційний та гарантійний внесок, розмір яких передбачено Земельним Кодексом України № 2768-III від 25 жовтня 2001 року та відповідним оголошенням про проведення аукціону; - повинен подати заявку та документи, що підтверджують відповідність вимогам, у разі якщо такі визначені Регламентами, нормативно-правовими актами та/або замовником. Учасником земельних торгів є фізична або юридична особа, яка подала виконавцю земельних торгів документи, зазначені в частині сьомій статті 137 Земельного Кодексу України № 2768-III від 25 жовтня 2001 року, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, зареєстрована у книзі реєстрації учасників земельних торгів і відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги.
4.14.3. Право на винагороду в Оператора виникає в день формування протоколу електронного аукціону відповідно до Регламентів та нормативно-правових актів в порядку і строках, передбачених ними. Витрати, здійснені організатором земельних торгів або їх виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів, відшкодовуються переможцем земельних торгів за кожним лотом відповідно до Земельного Кодексу України № 2768-III від 25 жовтня 2001 року, відповідно до договору між організатором земельних торгів та їх виконавцем.

4.15. Проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини

4.15. 1. Визначається: Постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини» № 1178 від 4 грудня 2019 року; Регламентом роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі ЦБД2 щодо проведення електронних аукціонів з продажу окремих партій необробленої деревини, затверджених наказом ДП «Прозорро.Продажі» № 03 від 06 лютого 2020 року, зокрема порядок повернення/неповернення та перерахування реєстраційних/гарантійних внесків, а також визначення переможця та перехід права на перемогу іншому учаснику аукціону в окремих випадках.
4.15.2. Для прийняття участі в аукціоні з продажу об’єктів Користувач: - сплачує реєстраційний та гарантійний внесок, розмір якого передбачено Постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини» від 4 грудня 2019 року № 1178; - повинен подати заявку та документи, що підтверджують відповідність вимогам, у разі якщо такі визначені Регламентами, нормативно-правовими актами та/або замовником.
4.15.3. Право на винагороду в Оператора виникає в день визнання аукціону таким, що відбувся відповідно до Регламентів та нормативно-правових актів в порядку і строках, передбачених ними. Аукціон вважається таким, що відбувся, після опублікування в електронній торговій системі організатором аукціону договору купівлі-продажу лота, підписаного організатором та переможцем аукціону. Винагорода Оператора вираховується з гарантійного внеску, сплаченого Користувачем в порядку і строках, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини» № 1178 від 4 грудня 2019 року.

4.16. Проведення електронних аукціонів з відчуження об'єктів державної власності (матеріальних активів, які відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами))

4.16.1. Визначається: Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності» № 803 від 06 червня 2007 року у редакції постанови Кабінету Міністрів України № 884 від 23 жовтня 2019 року; Регламентом роботи ЕТС у редакції зі змінами, зокрема порядок повернення/неповернення та перерахування реєстраційних/гарантійних внесків, а також визначення переможця та перехід права на перемогу іншому учаснику аукціону в окремих випадках..
4.16.2. Для прийняття участі в аукціоні з продажу об’єктів Користувач: - сплачує реєстраційний та гарантійний внесок, розмір яких передбачено Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності» № 803 від 06 червня 2007 року у редакції постанови Кабінету Міністрів України № 884 від 23 жовтня 2019 року; - повинен подати заявку та документи, що підтверджують відповідність вимогам, у разі якщо такі визначені Регламентами, нормативно-правовими актами та/або замовником.
4.16.3. Право на винагороду в Оператора виникає в день публікації договору купівлі-продажу відповідного лота в електронній торговій системі відповідно до Регламентів та нормативно-правових актів в порядку і строках, передбачених ними. Винагорода Оператора вираховується з гарантійного внеску, сплаченого Користувачем в порядку і строках, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності» у редакції постанови Кабінету Міністрів України № 803 від 06 червня 2007 року № 884 від 23 жовтня 2019 року. Якщо суми гарантійного внеску, сплаченого переможцем аукціону на рахунок оператора, недостатньо для сплати винагороди оператора, переможець аукціону протягом трьох робочих днів з дня закінчення аукціону додатково сплачує оператору суму коштів, якої не вистачає для сплати винагороди оператору в повному обсязі, на рахунок, зазначений в протоколі про проведення аукціону.

4.17. Проведення електронних аукціонів з оренди державного та комунального майна

4.17.1 Визначається: - Законом України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX від 03 жовтня 2019 року; - Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» № 483 від 03 червня 2020 року; - Регламентом ЕТС у редакції зі змінами, зокрема порядок оплати та загальна вартість послуг (плата за участь, винагорода Оператора електронного майданчика) повернення/неповернення та перерахування реєстраційних/гарантійних внесків в окремих випадках, а також визначення переможця та перехід права на перемогу іншому учаснику аукціону.
4.17.2.Для прийняття участі в аукціоні з продажу оренди державного та комунального майна Користувач: - сплачує на рахунок Оператора реєстраційний внесок, розмір якого передбачено Законом України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX від 03 жовтня 2019 року та безпосередньо зі свого рахунку гарантійний внесок розмір якого передбачено Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» № 483 від 03 червня 2020 року та відповідним інформаційним повідомленням щодо конкретного об’єкту продажу, розміщеного організатором аукціону в ЕТС; - повинен відповідати відповідним вимогам передбаченим ст. 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX від 03 жовтня 2019 року; - повинен обов’язково надати оригінали документів, передбачених вимогами ст. 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX від 03 жовтня 2019 року; Користувач (учасник) усвідомлює та приймає на себе ризики відміни (скасування) електронного аукціону та/або його дискваліфікації у зв’язку з порушенням вимог зазначених в цьому пункті Договору приєднання.
4.17.3. Оператор електронного майданчика набуває право отримання плати за участь в електронному аукціоні з моменту оприлюднення договору оренди відповідного лоту в електронній торговій системі відповідно до Регламентів та нормативно-правових актів в порядку і строках, передбачених ними. Плата за участь (винагорода Оператора електронного майданчика) вираховується із суми гарантійного внеску, внесеного переможцем електронного аукціону, протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту оприлюднення договору оренди відповідного лоту в електронній торговій системі у розмірі, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» № 483 від 03 червня 2020 року. У разі коли сума плати за участь в аукціоні (винагороди оператора) перевищує розмір гарантійного внеску, переможець зобов’язаний провести повний розрахунок з оператором (здійснити доплату) після формування протоколу електронного аукціону, але до моменту оприлюднення договору оренди відповідного лоту в електронній торговій системі.

4.18. Проведення електронних аукціонів з реалізації матеріальних цінностей державного матеріального резерву

4.18.1 Визначається: Постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту з проведення електронних аукціонів з реалізації матеріальних цінностей державного матеріального резерву» № 985 від 04 грудня 2019 року; Регламентом роботи ЕТС у редакції зі змінами, Зокрема порядок повернення/неповернення та перерахування реєстраційних/гарантійних внесків, а також визначення переможця та перехід права на перемогу іншому учаснику аукціону в окремих випадках.
4.18.2. Для прийняття участі в аукціоні з продажу об’єктів користувач: - сплачує реєстраційний та гарантійний внесок, розмір яких передбачено Постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту з проведення електронних аукціонів з реалізації матеріальних цінностей державного матеріального резерву» № 985 від 04 грудня 2019 року; - повинен подати заявку та документи, що підтверджують відповідність вимогам, у разі якщо такі визначені Регламентами, нормативно-правовими актами та/або замовником.
4.18.3. Право на винагороду в Оператора виникає в день публікації договору купівлі-продажу відповідного лота в електронній торговій системі відповідно до Регламентів та нормативно-правових актів в порядку і строках, передбачених ними. Винагорода Оператора вираховується з гарантійного внеску, сплаченого Користувачем в порядку і строках, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України Постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту з проведення електронних аукціонів з реалізації матеріальних цінностей державного матеріального резерву» № 985 від 04 грудня 2019 року Якщо суми гарантійного внеску, сплаченого переможцем аукціону на рахунок оператора, недостатньо для сплати винагороди оператора, переможець аукціону протягом трьох робочих днів з дня закінчення аукціону додатково сплачує оператору суму коштів, якої не вистачає для сплати винагороди оператору в повному обсязі, на рахунок, зазначений в протоколі про проведення аукціону.

4.19. Реалізації товарів на митних аукціонах, редукціонах

4.19.1 Визначається: - Митним кодексом України № 4495-VI від 13 березня 2012 року; - Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реалізації товарів на митних аукціонах, редукціонах та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» № 1050 від 4 грудня 2019 року, зокрема порядок повернення/неповернення та перерахування реєстраційних/гарантійних внесків, а також визначення переможця та перехід права на перемогу іншому учаснику аукціону в окремих випадках, порядок дискваліфікації учасника аукціону.
4.19.2. Для прийняття участі в аукціоні з продажу об’єктів користувач: - сплачує реєстраційний та гарантійний внесок, розмір яких передбачено Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реалізації товарів на митних аукціонах, редукціонах та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» № 1050 від 4 грудня 2019 року; - повинен подати заявку та документи, що підтверджують відповідність вимогам, у разі якщо такі визначені Регламентами, нормативно-правовими актами та/або замовником.
4.19.3. Право на винагороду в Оператора виникає після дня визначення переможця відповідно до Регламентів та нормативно-правових актів в порядку і строках, передбачених ними. Винагорода Оператора вираховується з гарантійного внеску, сплаченого Користувачем в порядку і строках, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реалізації товарів на митних аукціонах, редукціонах та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» № 1050 від 4 грудня 2019 року.
4.19.4. Якщо сума гарантійного внеску, сплаченого переможцем електронного аукціону, менша за суму винагороди, різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди перераховується переможцем на рахунок оператора електронного майданчика не пізніше ніж через три робочих дні після дня визначення його переможцем. Якщо переможець електронного аукціону вчасно не перерахував кошти за лот та кошти, передбачені пунктом 4.19.4 цього Договору приєднання, такий переможець дискваліфікується оператором та позбавляється права участі в наступних аукціонах за цим лотом.

4.20. Проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки

4.20.1. Визначається: - Законом України «Про альтернативні джерела енергії» № 555-IV від 20 лютого 2003 року; - Постановою Кабінету Міністрів України «Про запровадження конкурентних умов стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» № 1175 від 27 грудня 2019 року, зокрема порядок повернення/неповернення та перерахування реєстраційних/гарантійних внесків, а також визначення переможця та перехід права на перемогу іншому учаснику аукціону в окремих випадках, порядок дискваліфікації учасника аукціону.
4.20.2. Суб’єкти господарювання, які мають намір взяти участь в аукціоні, обов’язково подають: - банківську гарантію для участі в аукціоні, надану на користь гарантованого покупця відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження конкурентних умов стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» № 1175 від 27 грудня 2019 року; - повинен подати заявку та документи, що підтверджують відповідність вимогам, у разі якщо такі визначені Регламентами, нормативно-правовими актами та/або замовником.
4.20.3. Право на винагороду в Оператора виникає в день формування протоколу електронного аукціону відповідно до Регламентів та нормативно-правових актів в порядку і строках, передбачених ними. До укладення договору купівлі-продажу переможець сплачує винагороду оператору авторизованого електронного майданчика, через авторизований електронний майданчик якого переможець брав участь в аукціоні, у розмірі, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України «Про запровадження конкурентних умов стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» № 1175 від 27 грудня 2019 року.

4.21. Проведення аукціонів з продажу земельних ділянок та прав на них

4.21.1. Визначається: - Земельним кодексом України № 2768-III від 25 жовтня 2001 року; - Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання підготовки та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису)» № 1013 від 22 вересня 2021 року, зокрема порядок повернення/неповернення та перерахування реєстраційних/гарантійних внесків, а також визначення переможця та перехід права на перемогу іншому учаснику аукціону в окремих випадках, порядок дискваліфікації учасника аукціону.
4.21.2. Суб’єкти господарювання, які мають намір взяти участь в аукціоні, обов’язково подають: - заявку та документи, передбачені частиною 7 Земельного кодексу України № 2768-III від 25 жовтня 2001 року.
4.21.3. Право на винагороду в Оператора виникає з дня оприлюднення підписаного протоколу про результати земельних торгів. Розмір винагороди Оператора визначається Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання підготовки та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису)» № 1013 від 22 вересня 2021 року

4.22. Проведення аукціонів з продажу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України

4.22.1. Визначається: - Постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок продажу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» № 653 від 7 травня 1998 року в редакції зі змінами зокрема порядок повернення/неповернення та перерахування реєстраційних/гарантійних внесків, а також визначення переможця та перехід права на перемогу іншому учаснику аукціону в окремих випадках, порядок дискваліфікації учасника аукціону.
4.22.2. Суб’єкти господарювання, які мають намір взяти участь в аукціоні, обов’язково подають: - заявку та документи, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок продажу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України № 653 від 7 травня 1998 року в редакції зі змінами
4.22.3. Сплата винагороди оператору, через якого переможець набув право на участь в аукціоні, здійснюється переможцем у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дати опублікування Держсховищем протоколу аукціону в електронній торговій системі з продажу бурштину. Винагорода оператору, через якого переможець аукціону набув право на участь в аукціоні, сплачується таким переможцем аукціону до дати укладення між Держсховищем та переможцем аукціону договору купівлі-продажу бурштину. Розмір винагороди Оператора визначається Постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок продажу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» № 653 від 7 травня 1998 року в редакції зі змінами

4.23. Проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів користування на умовах оренди акваторією (водним простором) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей морської аквакультури шляхом електронних торгів

4.23.1. Визначається: - Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів користування на умовах оренди акваторією (водним простором) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей морської аквакультури шляхом електронних торгів» № 1191 від 14 жовтня 2022 року зокрема порядок повернення/неповернення та перерахування реєстраційних/гарантійних внесків, а також визначення переможця та перехід права на перемогу іншому учаснику аукціону в окремих випадках, порядок дискваліфікації учасника аукціону.
4.23.2. Суб’єкти господарювання, які мають намір взяти участь в аукціоні, обов’язково подають: - заявку та документи, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів користування на умовах оренди акваторією (водним простором) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей морської аквакультури шляхом електронних торгів» № 1191 від 14 жовтня 2022 року
4.23.3. Право на винагороду Оператора виникає протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення організатором протоколу аукціону в електронній торговій системі Винагорода оператора вираховується з гарантійного внеску, сплаченого переможцем на рахунок оператора, через якого він набув право на участь в аукціоні, протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення організатором протоколу аукціону в електронній торговій системі. Якщо розмір винагороди оператора перевищує розмір гарантійного внеску, переможець зобов’язаний провести повний розрахунок (здійснити доплату) в межах строку, визначеного абзацом першим цього пункту. Розмір винагороди Оператора визначається Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів користування на умовах оренди акваторією (водним простором) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей морської аквакультури шляхом електронних торгів» № 1191 від 14 жовтня 2022 року

4.24. Проведення аукціонів з відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності

4.24.1. Визначається: - Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності» № 1032 від 22 вересня 2023 року зокрема порядок повернення/неповернення та перерахування реєстраційних/гарантійних внесків, а також визначення переможця та перехід права на перемогу іншому учаснику аукціону в окремих випадках, порядок дискваліфікації учасника аукціону.
4.24.2. Суб’єкти господарювання, які мають намір взяти участь в аукціоні, обов’язково подають: - заявку та документи, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання відчуження та передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій у статутному капіталі яких перебувають у державній власності» № 1032 від 22 вересня 2023 року
4.24.3. Оператор електронного майданчика, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня опублікування підписаного договору за результатами аукціону (крім випадку, передбаченого абзацом третім цього пункту) перераховує на рахунок для проведення розрахунків за лот, зазначений в оголошенні, залишок гарантійного внеску (за наявності такого залишку), за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика, визначеної в цьому пункті Порядку, в рахунок оплати ціни продажу, плати за оренду (найм) відповідного лота. У разі коли сума винагороди оператора електронного майданчика перевищує розмір гарантійного внеску, переможець зобов’язаний провести повний розрахунок з оператором електронного майданчика (здійснити доплату) після формування протоколу електронного аукціону, але до моменту публікації договору за результатами електронного аукціону в електронній торговій системі. Право на винагороду оператора електронного майданчика отримують: оператор електронного майданчика, через який було оприлюднено оголошення про проведення аукціону; оператор електронного майданчика, через який подано найвищу цінову пропозицію. Умови розподілу винагороди визначаються регламентом роботи електронної торгової системи.

4.25. Розмір та порядок оплати винагороди Оператора, не передбачений п.п. 4.5-4.24 цього Договору, зазначається Замовником в оголошенні про проведення відповідного аукціону або в додаткових документах, завантажених в оголошення в електронній торговій системі.

4.26. У випадку набуття права на отримання плати за участь (винагороди Оператора) в електронному аукціоні Оператор електронного майданчику формує Акт про надання послуг (далі — Акт) в електронному вигляді з електронним підписом та/або печаткою. Акт з електронним підписом виставляється Оператором Користувачу з використанням онлайн-сервісу.

Крім Акту, вказаного в абз 1 п. 4.26 цього Договору, Оператор надає Користувачу в електронному вигляді з електронним підписом Акт про надання послуг щодо Послуг, за які Користувачем здійснено перерахунок плати за участь по завершеним електронним торгам Оператору.

4.27. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Акту, Користувач з використанням онлайн-сервісу накладає електронний підпис на Акт зі свого боку. При відсутності у Користувача електронного підпису, він має можливість роздрукувати Акт з онлайн-сервісу у двох примірниках, підписати їх, проставити відбиток печатки (за наявності) зі свого боку та відправити обидва примірники Акту на поштову адресу Оператора. Оператор після отримання Актів від Користувача, підписує їх та відправляє один примірник Акту Користувачу поштою.

4.28. За наявності мотивованих заперечень. Користувач направляє їх Оператору способом, вказаним у п. 4.26 Договору. За умови ненадходження до Оператора письмових мотивованих заперечень або при неотриманні Оператором підписаного Користувачем Акту у встановлений у п. 4.27 Договору строк, Акт вважається підписаним з боку Користувач, а зобов’язання Оператора вважаються виконаними належним чином та прийнятими Користувачем без зауважень щодо їх змісту/характеру, обсягу, періоду надання та якості.

4.29. Учасник торгів самостійно відповідає за виконання податкових зобов’язань, які виникають з продажу/надання в оренду об’єкта (майна)/передачі права. Оператор не є податковим агентом Учасника аукціону, а також не є гарантом виконання його зобов’язань перед замовником/організатором аукціону чи іншими особами. У випадку зміни статусу платника ПДВ або системи оподаткування, Користувач повідомляє про зміни Оператора засобами електронної пошти в 2-х денний термін.

4.30. Учасник торгів зобов`язаний надавати під час реєстрації для участі у електронних торгах за відповідним лотом запевнення щодо відповідності спеціальним вимогам до покупця/орендаря майна/набувача права, об’єкта приватизації, якщо такі вимоги визначені замовником/ органом приватизації в умовах продажу/оренди майна (активів) або передачі права за відповідним лотом у формі, що передбачена нормативно-правовими актами, перелік яких визначений в п. 4.5-4.24, в тому числі, але не виключно, цього Договору приєднання, що регулюють продаж на електронних аукціонах в електронній торговій системі ProZorro.Продажі відповідного напрямку в редакції, чинній на момент прийняття участі у відповідному аукціоні.

4.31. Укладенням цього Договору Користувач засвідчує, що санкції, передбачені статтею 4 Закону України «Про санкції», до нього не застосовувались.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором, Регламентам та законодавством України.

5.2. За будь-які несанкціоновані дії на Електронному майданчику з використанням ім’я (логіна) та паролю Користувача, у тому числі розміщення некоректної інформації та такої, що має образливий характер всю відповідальність перед Оператором та перед іншими учасниками несе Користувач.

5.3. Оператор не несе відповідальність за

5.3.1. будь-які збитки, втрати, які поніс учасник, в разі, якщо причиною цьому стало:

1) невиконання чи неналежне виконання органом приватизації/організатором аукціону або учасником вимог та процедур Нормативних документів, що призвело до прийняття організатором аукціону (органом приватизації) або учасником на себе незапланованих зобов'язань перед іншими учасниками і негативно позначилося на діловій репутації організатора аукціону(органу приватизації) або учасника;

2) неналежне зберігання та несанкціоновану передачу авторизаційних даних органом приватизації/організатором аукціону, особою, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, третім особам, що призвело до прийняття організатором аукціону, особою, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні або учасником на себе незапланованих зобов'язань перед іншою особою, яка бажає взяти участь в електронному аукціоні або учасником;

3) дії, вчинені в ЕТС від імені організатора аукціону, особи, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні або учасника третіми особами, які спричинили зміну інформації про організатора аукціону, особи, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні або учасника, що негативно позначилося на їх діловій репутації.

5.3.2. порушення обміну інформацією, що виникло внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв’язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, роботі веб-поталу, невідповідність апаратно-технічного комплексу Користувача для роботи на Електронному майданчику.

5.3.3. за дії організатора аукціону, пов’язані з процедурою затвердження (підписання) протоколу про результати електронного аукціону, формуванням та оприлюдненням відповідного протоколу про результати електронного аукціону в ЕТС.

5.3.4. за укладання договору між організатором аукціону/органом приватизації та переможцем і за взаємне виконання сторонами умов такого договору.

5.3.5. за будь-які збитки та моральну шкоду, понесені Користувачем в результаті помилкового розуміння або нерозумінні ним інформації про надання Оператором Послуг.

5.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно повідомляти про їх заміну, а в pазі не повідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

5.5. У pазі надання Користувачем при реєстрації та/або ідентифікації недостовірних даних та/або не достовірних документів, Користувач несе відповідальність та пов’язані з нею наслідки.

5.6. Спірні питання, що виникають між Сторонами у процесі виконання Договору вирішуються шляхом проведення переговорів, а у pазі недосягнення згоди - згідно з законодавством України.

5.7. Оператор не несе відповідальність за допущене Користувачем порушення, що спричинило його невідповідність вимогам до учасника, передбачених Регламентами та нормативно-правовими актами, що регулюють продаж на електронних аукціонах в електронній торговій системі ProZorro.Продажі відповідного напрямку.

5.8. Жодна із Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов'язків у випадку пожежі, повені, землетрусу чи іншого стихійного лиха, масових безпорядків, війни або воєнних дій тощо, що виникли після укладання цього Договору. Форс-мажорні обставини призупиняють, але не припиняють дію цього Договору, і не звільняють сторони від виконання своїх зобов'язань. Форс-мажорні обставини повинні підтверджуватись у порядку, визначеному законодавством.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення (підписання) Сторонами (акцепту його публічної оферти) і діє до повного виконання обов'язків Сторонами.

7.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. В усьому, що не передбачено положеннями цього Договору, сторони керуються чинним на час виникнення та виконання зобов’язань законодавством України. У разі невідповідності будь-яких положень цього Договору чинному законодавству, це положення втрачає силу, що не спричиняє визнання всього Договору недійсним в цілому, оскільки Сторони допускають, що даний Договір міг бути укладеним без такого положення.

7.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

7.4. Сторони домовились, що досягнення згоди Сторін за будь-якими питаннями стосовно надання Послуг та/або виконання зобов’язань за Договором можливе через електронне листування Сторін - шляхом надання пропозицій та відповіді на кожну з них в електронному вигляді через інтерфейс та функціональні можливості Особистого кабінету Користувача на Електронному майданчику.

7.5. Користувач акцептуванням Договору засвідчує, що він дає свою однозначну згоду на можливість аудіо-фіксування Оператором будь-яких телефонних розмов між Сторонами, їх співробітниками та/або представниками, а також що він забезпечує наявність згоди та самостійно несе будь-які ризики та відповідальність щодо повідомлення та наявності згоди своїх співробітників та/або уповноважених представників щодо зазначеного вище аудіо-фіксування телефонних розмов між ними та Оператором, співробітниками та/або представниками Оператора. Зазначене аудіо-фіксування розмов може здійснюватися виключно з метою контролю якості Послуг Оператора та має конфіденційний характер, однак запис аудіо- фіксування розмов також може бути використано як доказ в порядку, передбаченому чинним законодавством України щодо надання доказів у судовому процесі, але не може бути використане як підтвердження факту замовлення додаткових послуг за цим Договором або внесення змін до цього Договору.

7.6. Користувач акцептуванням Договору засвідчує, що він усвідомлює та підтверджує, що отримання ним від Оператора прав доступу та користування в ході надання Послуг будь-якими, у тому числі доступними через мережу інтернет, системами, сервісами, службами (комп’ютерними програмами чи програмно-технічними комплексами), не спричиняє виникнення у нього чи отримання ним будь-яких майнових прав чи ліцензій на такі системи, сервіси, служби (комп’ютерні програми чи програмно-технічні комплекси) як на об’єкти права інтелектуальної власності, та є правомірним лише за умови використання таких об’єктів інтелектуальної власності, права на які належать Оператору, протягом строку дії Договору виключно для належного виконання Договору та відповідно до мети, визначеної Договором та/або розробниками (адміністраторами) чи Операторами таких систем, сервісів, служб.

7.7. Користувач має права, визначені статтею 8 Закону України “Про захист персональних даних”, в тому числі, щодо відкликання своєї згоди на обробку персональних даних шляхом направлення Оператору заяви в паперовій або електронній формі. Після отримання відповідної заяви, у Оператора більше не існує правових підстав для зберігання персональних даних Користувача, якщо строки зберігання таких даних не визначені чинним законодавством України.

Користувач не має права використовувати Електронний майданчик, якщо він не згоден з умовами цього Положення, або якщо він не є уповноваженим представником юридичної особи.

Реєструючись на Електронному майданчику або надаючи свої персональні дані іншим шляхом, Користувач надає Оператору свою однозначну згоду та дозвіл Оператору на обробку своїх персональних даних з метою ідентифікації Користувача на Електронному майданчику, поліпшення якості надання послуг, адресного надання сервісів Електронного майданчика, забезпечення реалізації цивільно- та господарсько-правових, податкових відносин, виконання договірних зобов’язань з надання Послуг, а також згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, публікацію знищення персональних даних Користувача, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, а також на передачу персональних даних та даних авторизації третім особам для проведення електронних торгів (електронних аукціонів), подання заяв та вчинення інших дій відповідно до Регламентів, нормативно-правових актів, які регулюють взаємовідносини Сторін за цим Договором відповідно до п. . Користувач визнає, що в разі недбалого ставлення самим Користувачем до захисту своїх персональних даних, а також логіну і паролю, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до «Особистого кабінету» і персональних даних Користувача. Оператор не несе відповідальності за збитки, завдані Користувачу у результаті такого несанкціонованого доступу.

Підписуючи даний Договір, уповноважені представники Сторін також надають згоду на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноважень суб’єкта на зміну та розірвання договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових та податкових відносин, відносин сфері бухгалтерського обліку, відносин в ході ведення господарської діяльності та інших передбачених законами відносин.

7.8. Користувач підтверджує та гарантує, що не є особою, пов'язаною з державою-агресором, зокрема,

- не є юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації, або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації/

- не має громадянства Російської Федерації.

7.9. Внесення змін та доповнень до Договору, у тому числі Регламентів Оператора, здійснюється Оператором в односторонньому порядку.

7.10. Сторони вважають актуальними та керуються умовами тієї редакції публічної оферти Договору приєднання, що розміщена у вільному доступі на Веб-сайті Оператора в момент прийняття участі Користувачем в аукціоні разом із чинними Регламентами та відповідними нормативно-правовими актами, що регулюють продаж на електронних аукціонах в електронній торговій системі ProZorro.Продажі відповідного напрямку.

7.11. Подаючи електронну заявку/заявку на аукціон Користувач погоджується з умовами актуальної на момент подання такої заявки редакції публічної оферти Договору приєднання, що розміщена у вільному доступі на Веб-сайті Оператора разом із чинними на момент прийняття участі у аукціоні Регламентами та відповідними нормативно-правовими актами, що регулюють продаж на електронних аукціонах в електронній торговій системі ProZorro.Продажі відповідного напрямку.

7.12. Відносини в сфері документообігу між Оператором та Користувачем будуть здійснюватися шляхом організації електронного документообігу з використанням електронних систем документообігу, особистого кабінету Користувача.

7.13. Сторони мають право здійснювати весь без винятку документообіг в електронному вигляді по телекомунікаційних каналах зв'язку із застосуванням електронного підпису, що відповідає вимогам Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» в рамках виконання цього Договору, додаткових угод до нього, так само як і будь-яких супутніх документів, оформлених при виконанні цього Договору, включаючи, але не обмежуючись рахунками, рахунками-фактура, актами, повідомленнями, вимогами, бланками-замовленнями та іншими документами.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ОПЕРАТОР
ТОВ "НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА"
04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 7, к. 12
ЄДРПОУ 38811542
UA683052990000026004026213773,
UA023052990000026001006214245,
UA823052990000026007046209775
в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 305299
ІПН: 388115426564
Платник податку на прибуток на загальних підставах


КОРИСТУВАЧ
___________________ ______ ______

ЄДРПОУ _______
_____________ __________ _______
UA___________________________
в ______Директор

_________________ І. С. Медведенко
М.П.


_______

_________
М.П.